Projekt APITT

Apiturizem in apiterapija – pomen ravnovesja kot prioriteta življenja, širšega okolja in sonaravnega turizma

PARTNERJI:

 • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna
 • Aleš Jenko Klenik 82a, 6257 Pivka
 • Svetovanje, izobraževanje in oblikovanje Zdenka Žakelj,s.p., Slavinje 13a, Hruševje
 • N.T.A Tibor Pranjić s.p., Kolodvorska 14a, 6257 Pivka
 • Masaže Zen-holi, Marjetka Šajn s.p., Matenja Vas 15a, Prestranek
 • Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

TRAJANJE:   1.1.2021 – 31.12.2021

VREDNOST  projekta:  65.427,38€  od tega sofinanciranje v višini 47.409,13€

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Naziv ukrepa: ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
Naziv podukrepa: podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

OPIS OPERACIJE:

Pri operaciji APITT gre za sodelovanje šestih (6) partnerjev iz treh različnih sektorjev. Aktivnosti se bodo izvajale na območjih vseh treh občin.

Glavni cilj operacije je ustvariti inovativen program na področju turizma – apiturizem in apiterapijo, kar predstavlja novost na območju LASOstali cilji operacije so:

 • vzpostaviti partnerstvo za dolgoročni razvoj apiturizma in apiterapije;
 • vzpostaviti pogoje (prostorske in kadrovske) za izvajanja apiturizma in apiterapije,
 • vzpostaviti in pilotno izvesti apiterapijo in medeno masažo,
 • vzpostaviti in pilotno izvesti kolesarsko čebelarsko pot, ki bo povezoval celotno območje LAS,
 • vzpostaviti in pilotno izvesti čebelji tabor,
 • uporabiti sodobne tehnologije (QR kode) za promocijo, vključevanje otrok, mladostnikov in starejših v dogajanje

Operacija vključuje 5 glavnih aktivnosti in sicer:

 • koordinacija in vodenje operacije,
 • naložba v izgradnjo turističnega objekta – apartmaja
 • vzpostavitev apiterapije,
 • izdelava kolesarske čebelarske poti,
 • vzpostavitev medene masaže
 • promocija operacije.

Naložba v izgradnjo turističnega objekta – apartmaja in vzpostavitev apiterapije vključuje izgradnjo nove turistične nastanitve, primerne za razvoj apiturizma in apiterapije na območju LAS in prilagojene gibalno oviranim osebam.

Izdelava kolesarske čebelarske poti vključuje določanje trase kolesarjenja, pripravo gradiva in vsebin za kolesarsko pot, izdelavo QR kode in povezavo s spletno stranjo, snemanje gpx datoteke, spletno obdelavo kolesarske poti ter pripravo letaka za promocijo kolesarskega produkta. Kolesarska čebelarska pot bo vključevala tudi možnost dodatne ponudbe oziroma aktivnosti in sicer čebelji tabor, izposojo električnih koles, ogled hotelov za čebele ter delavnice izdelave sveč in mila iz čebeljega voska.

Za potrebe vzpostavitve medene masaže bo pridobljen certifikat za izvedbo medene masaže in kupljena prenosna masažna miza.

Glavni rezultat operacije je nov celostni turistični programa apiturizma, ki bo vključeval storitve apiterapije, čebelji tabor in medeno masažo, povezano preko nove čebelarske kolesarske poti.

Nadalje so načrtovani rezultati projekta tudi:

 • novo vzpostavljeno partnerstvo, ki predstavlja temelj razvoja inovativnega pristopa apiturizma na območju LAS;
 • izgrajen apartmaja kot nove turistične kapacitete z dodano vrednostjo ponudbo nove storitve apiterapije;
 • izdelana QR koda kolesarske čebelarske poti in s tem tehnološki pristop k revitalizaciji podeželja,
 • pilotna izvedba kolesarske čebelarske poti mest;
 • čebelji tabor za otroke in mladoletne s poudarkom na vključenosti otrok iz socialno šibkih družin;
 • izvedba dveh delavnic za starejše in socialno ogrožene;
 • ureditev hotelov za divje čebele;
 • nakup električnih koles
 • pridobitev certifikata za izvedbo medene masaže.

Operacija je namenjena obiskovalcem/turistom, zlasti kolesarjem, pohodnikom, družinam z otroci ter ljudem z zdravstvenimi težavami. Naslavlja 3 ranljive skupine in sicer gibalno ovirane osebe-invalide (apartma, apiterapija, medena masaža), starejše osebe (apiterapija, medena masaža, delavnice) ter otroke in mladoletne iz socialno šibkih družin (čebelji tabor).

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

Rezultat projekta: čebelarsko-kolesarska pot


 

Projekt APITT